Projecten

Diverse projecten werken met de KringloopWijzer:

Project Koeien & Kansen

In het project Koeien & Kansen werken 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen University & Research en adviesdiensten aan een toekomst voor ‘schone’ melkers. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en ZuivelNL, toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving. De deelnemers implementeren de maatregelen op hun bedrijf en toetsen het inpasbaarheid binnen de melkveehouderijsector.

Lees meer

BEP-pilot

De pilot is bedoeld voor melkveehouders die middels de KringloopWijzer aantoonbaar maken dat er voor het realiseren van evenwichtsbemesting op hun bedrijf een hogere gebruiksnorm voor fosfaat nodig is dan de generieke norm. Bij aantoonbaar hogere gewasopbrengsten krijgen deze bedrijven een ontheffing op deze generieke gebruiksnorm.

Vruchtbare Kringloop-projecten

Terwijl de beschikbare landbouwgrond beperkt is en de milieueisen strenger worden, zijn er wereldwijd steeds meer monden te voeden. De agrarische sector moet meer produceren op minder grond. Dat lukt alleen als de sector dingen slimmer, beter en efficiënter aanpakt. En daar wordt binnen het project Vruchtbare Kringloop in verschillende regio’s aan gewerkt.

Lees meer

Proeftuin Veenweiden

De stikstofdepositie op natuurlijke habitats in Natura 2000 gebieden in de veenweiden baart zorgen. Naast de landbouw is verkeer en vervoer, en de industrie verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof. “Om je heen zie je allerlei andere sectoren ruimte claimen, daarom is het noodzaak dat de landbouw als sector niet stil blijft zitten, maar aan de slag gaat met het optimaal inkleden van de stikstofruimte”, aldus Simon Ruiter, provinciaal bestuurder Noord-Holland bij LTO-Noord. De 3 provinciale LTO-organisaties in West Nederland willen graag pro-actief de bijdrage van de landbouw in de vorm van ammoniak aanpakken middels de Proeftuin Veenweiden.

Lees meer

Eiwit van eigen land

Minder import van soja vanuit overzeese gebieden is een belangrijke doelstelling voor de NL-zuivelketen. Dat kan door een hogere eiwitproductie, maar vooral door een betere benutting van het eiwit wat op eigen land geproduceerd wordt. Samen met een groep Royal Bel Leerdammer praktijkbedrijven wordt een spoor ingezet om de eiwit import en eiwit aanvoer naar het melkveebedrijf te verlagen.

Lees meer