Actueel

KringloopTip: Stem bemesting af op de situatie

22 mei 2023

Bijna heel Nederland heeft nu de eerste snede in de kuil. Naarmate het oogmoment later was, nam de opbrengst toe maar nam het eiwitgehalte af. Op veel bedrijven is er meer geoogst dan ervoor bemest was. Door voldoende vocht en warmte in de bodem is de mineralisatie goed op gang gekomen. Een juist afgestemde drijfmest- en kunstmestgift is nu zeker wenselijk.

Lees meer

Voerefficiëntie en N-benutting; nuttige informatie voor het verminderen van emissies op melkveebedrijven

15 mei 2023

Voor de meeste melkveebedrijven kan voerefficiëntie en N-benutting van de veestapel nuttige informatie verschaffen over de prestaties van de veestapel en als onderbouwing van het voersaldo (het melkgeld minus de kosten van aangekocht voer). Daarom is het belangrijk om voerefficiëntie en N-benutting van de veestapel mee te nemen in de analyse en bespreking van de resultaten van de KringloopWijzer.

Lees meer

KringloopTip: Voer niet teveel eiwit tijdens weideperiode

4 mei 2023

Een hoog RE-gehalte in het rantsoen leidt tot een hoge stikstofuitscheiding via mest en daardoor tot een hogere verplichte mestafvoer. Dat brengt de KringloopWijzer in beeld. Door ook tijdens de weideperiode goed te letten op de eiwitvoeding kan op jaarbasis onnodige mestafvoer worden voorkomen.

Lees meer

KringloopTip: Video: Tips voor optimale graslandbemesting

24 april 2023

Sjon de Leeuw legt uit waarom het nu zo belangrijk is om nauwkeurig te bemesten. ''Het aanscherpen van de regelgeving, de versnelde afbouw van derogatie, de hoge kuntmestprijzen en de stikstofdiscussie leidt er toe dat we nog zorgvuldiger moeten omgaan met onze mest,'' merkt hij op. Hij geeft in deze video vier praktische tips.

Lees meer

Handreiking BEX 2023 online

19 april 2023

De Handreiking BEX is weer geactualiseerd. Door gebruik te maken van de Handreiking BEX 2023 is bedrijfsspecifiek te bepalen hoeveel fosfaat en stikstof het melkvee op een bedrijf met mest produceert (excretie). De actuele versie met de rekenwijze voor het jaar 2023 is gepubliceerd op de website van RVO. De Handreiking BEX 2023 is ook een belangrijk onderdeel van de KringloopWijzer, om de voeropname en de mestproductie te berekenen.

Lees meer

KringloopTip: Zorg voor optimale uitvoering van managementmaatregelen

6 april 2023

De KringloopWijzer kan de situatie op een melkveebedrijf uitdrukken in milieuprestaties. Zo kunnen we bedrijfsspecifiek aangeven wat het mineralenoverschot is op de bedrijfsbalans en op de bodembalans. Ook brengt de KringloopWijzer de ammoniakemissie en de emissie van broeikasgassen in beeld. Deze resultaten bieden mogelijkheden om bij te sturen en jouw bedrijfsvoering te optimaliseren. Zorg ervoor dat de gekozen managementmaatregelen wel optimaal uittgevoerd worden in de praktijk.

Lees meer

Bodemkoolstof in de KringloopWijzer van 2022

27 maart 2023

De KringloopWijzer is in 2022 uitgebreid met het onderdeel bodemkoolstof. Voor de grondsoorten zand, klei en löss wordt de koolstofbalans van de laag van 0-25 cm berekend. Deze eerste versie vergt geen extra invoer van de gebruiker omdat een deel van de benodigde invoer bestaat uit regio-specifieke data. Mede daardoor heeft de uitvoer een indicatief karakter en dient het vooral voor bewustwording van de gebruiker over veranderingen van de hoeveelheid bodemkoolstof op het melkveebedrijf.

Lees meer

KringloopTip: Meer energie voor betere eiwitbenutting

24 maart 2023

Minder eiwit in het rantsoen kan opgevangen worden door meer energie te voeren. Wil je het eiwit in je rantsoen beter benutten, zodat uiteindelijk minder ammoniakemissie ontstaat, dan is meer energie (VEM) voeren een handig hulpmiddel. Een grove vuistregel is dat 100 g DVE minder voeren te compenseren is door 1000 VEM extra voeren. Let bij het voeren van extra energie, vaak in de vorm van zetmeel, wel op de pensgezondheid. De fermenteerbaarheid van het totale rantsoen mag niet te hoog worden.

Lees meer

KringloopTip: Tijdig vanggewas vernietigen zorgt op tijd voor beschikbare stikstof

10 maart 2023

Zorg dat je het vanggewas tijdig vernietigd. Dit betekent dat er meer stikstof voor de mais beschikbaar komt. Dat blijkt uit onderzoek in 2022 op het Agro-innovatiecentrum de Marke. Bij het vroegtijdig vernietigen op 15 maart was er al ongeveer 25 kilogram stikstof beschikbaar bij het zaaien van de mais.

Lees meer