Privacy

De gegevens van uw KringloopWijzer worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer, die in beheer is van ZuivelNL. De KringloopWijzer is een webapplicatie, die draait vanaf uw internetbrowser. Alle data en ook de software staan op een zwaar beveiligde server die alleen via een beveiligde inlog toegankelijk is. Uw privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. Allereerst via de inlog met minimaal eHerkenning 2+. Daarnaast staat uw data op beveiligde servers. Tenslotte zijn er sluitende afspraken gemaakt met de leveranciers over de datakoppelingen. Gegevens delen Een van de uitgangspunten van de Centrale Database Kringloopwijzer is dat melkveehouders zelf kunnen bepalen met wie ze welke gegevens uit de KringloopWijzer willen delen. Dit kunt u regelen door de partij met wie u de gegevens wilt delen te machtigen. Uw gegevens worden dus niet gedeeld, zonder uw toestemming.

Gebruiksvoorwaarden KringloopWijzer

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw bedrijfs- of voeradviseur. Voor technische problemen met de KringloopWijzer of overige vragen over de KringloopWijzer, kunt u contact opnemen met de helpdesk via support@mijnkringloopwijzer.nl of tijdens kantooruren via 073-5233245.

De Centrale Database KringloopWijzer is gebouwd door VAA ICT Consultancy in opdracht van ZuivelNL om verantwoorde groei van de Nederlandse melkveehouderij mogelijk te maken.

Doel van de Centrale Database KringloopWijzer is om het invullen van de KringloopWijzer voor veehouders gemakkelijker te maken en de kans op fouten te minimaliseren.

Als veehouder bepaalt u via het afgeven van machtigingen welke partijen gegevens van uw bedrijf automatisch mogen inladen in de Centrale Database KringloopWijzer. Daarnaast kunt u partijen machtigen om uw gegevens te gebruiken in bijvoorbeeld bedrijfsmanagementsystemen, op basis waarvan u advies kunt krijgen van uw adviseur.

De Centrale Database KringloopWijzer maakt het ook mogelijk om resultaten van de Nederlandse melkveehouderij te borgen en monitoren. Als veehouder gaat u akkoord dat met het gebruik van de Centrale Database KringloopWijzer, de resultaten van de KringloopWijzer, zoals door u ingevuld en goedgekeurd, op anonieme basis worden gebruikt voor sectorrapportages en benchmarking.

De Centrale Database KringloopWijzer is gekoppeld met de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is ontwikkeld door Wageningen UR, in samenwerking met PPP-Agro Advies en Boerenverstand.

ZuivelNL, gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor het product KringloopWijzer. In deze privacyverklaring wordt dan ook hoofdzakelijk verwezen naar KringloopWijzer. Contactgegevens:
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
070 – 2191600
info@zuivelnl.org


De KringloopWijzer is een meetinstrument voor de melkveehouderij waarbij individuele melkveebedrijven bedrijfsspecifieke gegevens invullen in relatie tot mest en mineralen management. De KringloopWijzer kent drie toepassingsmogelijkheden, namelijk als managementtool voor melkveehouders, als kwaliteitsverantwoordingssysteem in de zuivelsector, en het uitvoeren van pilots ten behoeve van onderzoek en nieuw te ontwikkelen wet- en regelgeving. ZuivelNL is zich bewust van de gevoeligheid van deze data gezien het feit dat de data in verband kan worden gebracht met een specifiek bedrijf en daarmee ook
met het individu. ZuivelNL is zich hiervan bewust en neemt maatregelen om uw privacy te beschermen.
ZuivelNL is bekend met, en respecteert, de beginselen van gegevensverwerking, te noemen:

 • Rechtmatigheid
 • Transparantie
 • Doelbinding
 • Juistheid

In deze privacyverklaring tracht KringloopWijzer zijn verplichtingen en de daartoe behorende maatregelen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzichtelijk te maken voor derden en belanghebbenden.

Ten behoeve van KringloopWijzer vinden de volgende dataverwerkingen plaats:

 • Registratie bedrijfsgegevens
 • Registratie persoonsgegevens zoals bedrijfseigenaar c.q. organisatie die door de veehouder is gemachtigd de KringloopWijzer in te vullen
 • Beheer van machtigingen m.b.t. in- en uitgaande datastromen van het bedrijf
 • Beheer van machtigingen voor de toegang tot de gegevens van het bedrijf
 • Mogelijkheid tot geautomatiseerd inlezen, controleren en verwerken van gegevens. Het betreft gegevens van melkleveringen, voerleveringen, kunstmestleveringen, strooiselleveringen, leveringen organische mest, diergegevens, kuil-analyses, bodemanalyses en perceelgegevens.
 • Mogelijkheid tot inzien, handmatig aanvullen of corrigeren van geautomatiseerd ingelezen gegevens
 • Berekenen van de resultaten en weergave hiervan in de vorm van een rapport, grafiek of document.
 • Aanpassen van de status van een KringloopWijzer (indienen, definitief maken)

Indien uw gegevens op uw verzoek wijzigen en/of verwijderd worden zal dit worden gemeld bij betrokken partijen.

KringloopWijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kvk/BRS nummer
 • UBN nummer(s)
 • Door de klant zelf ingevulde of toegevoegde bedrijfsgegevens voor het gebruik van
  de KringloopWijzer.

Gegevens die bij de Supportdesk worden verzameld
Indien U bij de Supportdesk een melding doet van een vraag of probleem worden de
volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon die de melding heeft
  gedaan.

KringloopWijzer verwerkt geen persoonsgegevens van bijzondere en/of gevoelige aard zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De KringloopWijzer is een meetinstrument voor de melkveehouderij waarbij individuele
melkveebedrijven bedrijfsspecifieke gegevens invullen in relatie tot mest en mineralen
management. De KringloopWijzer kent drie toepassingsmogelijkheden, namelijk als
managementtool voor melkveehouders, als kwaliteitsverantwoordingssysteem in de
zuivelsector, en het uitvoeren van pilots ten behoeve van onderzoek en nieuw te ontwikkelen
wet- en regelgeving.

KringloopWijzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te kunnen registreren wie eigenaar/wettelijk vertegenwoordiger is van het melkveebedrijf en als zodanig toegang moet hebben tot de bedrijfsgegevens
 • U te kunnen informeren in geval van problemen bij de verwerking van bedrijfsgegevens
 • U te kunnen bedienen met de juiste informatievoorziening middels een mailing verzonden vanuit het programma MailChimp. U ontvangt alleen een mailing wanneer de informatie op uw situatie van toepassing is. Of u een mailing ontvangt wordt bepaald aan de hand van nader te bepalen selectie criteria op basis van de door u ingevulde KringloopWijzer. Deze mailingen hebben geen
  marketingdoeleinden.
 • Registratie van probleemmeldingen
 • KringloopWijzer doet op basis van de door u ingevulde KringloopWijzer een melding over het wel of niet invullen van de KringloopWijzer met vermelding van het betreffende KvK-nummer aan Qlip zodat deze kan nagaan of u voldaan heeft aan het kwaliteitssysteem van uw zuivelonderneming.

KringloopWijzer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om berekeningen die worden gemaakt door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KringloopWijzer) tussen zit. Deze berekeningen worden gemaakt door een vooraf ingelezen rekenmodel in het computersysteem. KringloopWijzer gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen:

 • Rundview: Op basis van de diergegevens van I&R wordt binnen Rundview het gemiddeld aantal aanwezige dieren per categorie berekend. Deze gegevens worden binnen KringloopWijzer getoond. De berekening vindt alleen plaats als een machtiging aan RVO is verstrekt voor het ophalen van de diergegevens.
 • Koppeltool: Op basis van verstrekte perceelgegevens en bodemanalyses vindt binnen Koppeltool een matching plaats en worden bodemkengetallen als PaL en Pw berekend. Deze komen daarna beschikbaar in KringloopWijzer. Deze berekening vindt alleen plaats als hiervoor de benodigde machtigingen zijn afgegeven (verkrijgen perceel gegevens bij RVO, verkrijgen bodemanalyses bij laboratorium).
 • AgriTrust: Registratie en beheer van de verstrekte machtigingen aan derden.
 • E-herkenning: ten behoeve van het geautoriseerd toegang verlenen tot KringloopWijzer
 • WUR rekenmodel, berekenen van de mineralenkringloop en genereren van de rapportage
 • Rekenmodel duurzaamheidskengetallen (Sima-Pro) , berekenen van de duurzaamheidskengetallen.

Op basis van het rekenmodel worden bepaalde uitkomsten weergegeven. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn verwerkt in de KringloopWijzer bieden wij u de mogelijkheid dit bij ons te melden. Dit kan via support@mijnkringloopwijzer.nl en/of via uw zuivelonderneming. In eerste instantie zal gekeken worden naar de juistheid van de ingevoerde gegevens. Als deze juist bevonden wordt dan kan in tweede instantie ook gekeken worden of het rekenmodel ook voor uw bedrijfssituatie passend is. KringloopWijzer
zal in samenspraak met een expertgroep, aangesteld door de KringloopWijzer en Wageningen Universiteit, een beslissing nemen over de te verwerken data.

KringloopWijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij maken we onderscheid tussen de gegevens die aan de voorkant van de website worden verzameld en gegevens die achter de inlog worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Aan de voorkant van de website betreft het de volgende gegevens en bewaartermijnen:
Google Analytics: analytische cookie die uw websitebezoek registreert en meet. Doel: optimaliseren van de website voor bezoekers. Bewaartermijn: 26 maanden. Bezoekgegevens worden anoniem opgeslagen.

Achter de inlog betreft het de volgende gegevens en bewaartermijnen:
Bedrijfsspecifieke normen en kengetallen. Doel(en): trends en statistieken, tool optimalisatie voor toekomstig gebruik van de KringloopWijzer voor de melkveehouder zelf op basis van meerjarige data. Bewaartermijn: minimaal 7 jaar. Data achter de inlog kunnen worden bewaard met betrekking tot het jaargang 2014 en recentere jaargangen. De KringloopWijzer verzamelt en bewaart gegevens over uw bedrijf ten aanzien van mest en mineralenmanagement. Voor de bewaring van deze gegevens is vooralsnog géén einddatum
ingesteld.

Indien u stopt met het invullen van de KringloopWijzer, bijvoorbeeld vanwege bedrijfsbeëindiging, blijft de verzamelde data (berekende kengetallen) over uw bedrijf behouden, maar wordt deze losgekoppeld van uw NAW gegevens. De data worden zogenoemd geanonimiseerd.

KringloopWijzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KringloopWijzer vertrouwt erop dat deze partijen zich houden aan de afspraken en spreekt deze partijen er expliciet op aan indien afspraken niet
naar behoren worden nageleefd ten aanzien van uw privacy.

In deze verwerkersovereenkomst hebben wij o.a. de volgende afspraken opgenomen:

 • De verplichtingen van de verwerker om de beveiliging en de privacy van de gegevensverwerking te borgen, zoals o.a. geheimhouding.
 • Procedures en afspraken m.b.t. het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie
 • De bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van persoonsgegevens
 • Bepalingen inzake het inschakelen van derden, audits en aansprakelijkheid

Partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan zijn:

 • Van Aaken ICT Consultancy, ten behoeve van het verwerken van de gegevens in de centrale database KringloopWijzer
 • JoinData, ten behoeve van het beschikbaar stellen van externe databronnen en ten behoeve van het gebruik van het machtigingenregister
 • E-Herkenning, ten behoeve van het geautoriseerd toegang verlenen tot KringloopWijzer
 • Google Analytics: t.b.v. de anonieme registratie van het gebruik van de applicatie KringloopWijzer.

Naast verwerkersovereenkomsten die KringloopWijzer afsluit met derden kunt u zelf derden machtigen om uw bedrijfsgegevens in relatie tot de KringloopWijzer in te zien, in te vullen of te wijzigen. Alleen u kunt deze machtigingen verstrekken vanuit uw persoonlijke profiel. U kunt deze machtigingen te allen tijde inzien en beheren achter de inlog met uw persoonlijke inloggegevens.

KringloopWijzer maakt alleen gebruik van analytische cookies. Dat willen zeggen, cookies die alleen data verzamelt om de functionaliteit van www.mijnkringloopwijzer.nl te analyseren en op basis daarvan te verbeteren voor de gebruiker. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt anoniem via Google Analytics en hebben tot doel de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verder te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KringloopWijzer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven en derde partijen, gelieerd aan de KringloopWijzer. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: analytische cookie die uw websitebezoek registreert en meet. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten dat er alleen registratie plaatsvindt van geanonimiseerde data
 • YouTube: analytische cookie die uw video bezoek registreert en meet, bijvoorbeeld wanneer u binnen onze website een door YouTube gehoste video bekijkt.
 • https://www.verantwoordeveehouderij.nl/ : analytische cookie die uw websitebezoek registreert en meet aangezien er meerdere koppelingen zijn tussen deze website en de website www.mijnkringloopwijzer.nl

Als betrokken partij heeft u een aantal rechten ten aanzien van de door ons verzamelde data, te noemen:

 • Het recht op dataportabiliteit, het recht om gegevens over te dragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons- en bedrijfsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt dit recht uitoefenen door via uw persoonlijke profiel, waarvoor u eerst dient in te loggen, een machtiging in te vullen voor een door u gekozen derde partij. U alleen kunt deze machtiging verstrekken en/of intrekken.
 • Het recht op vergetelheid, het recht om vergeten te worden. Als KringloopWijzer zijn wij slechts verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van de KringloopWijzer. Dit doen wij in opdracht van uw zuivelonderneming. Indien uw zuivelonderneming u verplicht stelt de KringloopWijzer in te vullen als voorwaarde voor uw melklevering dient u het verzoek op vergetelheid ook bij hen aan te kaarten. Indien uw zuivelonderneming akkoord is met uw verzoek zullen wij uw gegevens ‘vergeten’.
 • Recht op inzage, het recht om gegevens die wij van u verwerken in te zien. Dit recht kunt u uitoefenen door in te loggen via www.mijnkringloopwijzer.nl. Hier vindt u een volledig overzicht van de door ons verzamelde gegevens over u en uw bedrijf. Mocht u twijfelen over juistheid en/of volledigheid van deze gegevens, neem dan contact op met support@mijnkringloopwijzer.nl.
 • Recht op rectificatie en aanvulling, het recht om gegevens die worden verwerkt te wijzigen. Tot en met de door de zuivelondernemingen vastgestelde inlever datum van de KringloopWijzer heeft u alle vrijheid om gegevens aan te vullen, wijzigen of verwijderen. Wij willen u er op wijzen dat dit gevolgen kan hebben voor uw verplichtingen die u bent aangegaan met uw zuivelonderneming ten aanzien van het
  invullen van de KringloopWijzer. Neem bij twijfel altijd contact op met uw zuivelonderneming. Indien u na de vastgestelde inleverdatum gegevens wilt wijzigen dient u een verzoek in te dienen bij uw zuivelonderneming. Deze zal vervolgens een verzoek tot ‘openstelling van uw dossier’ indienen bij support@mijnkringloopwijzer.nl indien noodzakelijk.
  Let op, indien u gegevens m.b.t. uw bedrijfsregistratie wilt wijzigen zoals KvK-nr, BRS-nr of UBN dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij KringloopWijzer (support@mijnkringloopwijzer.nl ) Zij zorgen ervoor dat de bedrijfsgegevens op uw aangeven gerectificeerd of aangevuld worden. - Het recht op beperking van de verwerking, het recht om minder gegevens te laten verwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor de aard en hoeveelheid aan gegevens die u invult binnen uw KringloopWijzer. Tot en met de door uw zuivelonderneming vastgestelde inleverdatum van de KringloopWijzer heeft u alle vrijheid om gegevens aan te vullen, wijzigen of verwijderen. Daarnaast worden gegevens alleen verwerkt door partijen aan wie u zelf een machtiging hebt verleend. We willen u erop wijzen dat het niet of onvolledig invullen van data gevolgen kan hebben voor de verplichtingen die u bent aangegaan met uw zuivelonderneming ten aanzien van het invullen van de KringloopWijzer. Neem bij twijfel altijd contact op met uw zuivelonderneming.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht op een menselijke blik bij besluiten. Op basis van ingevoerde data berekent KringloopWijzer een aantal kengetallen. Het programma geeft melding van eventuele afwijkingen onder de noemer ‘signaleringen’. Mocht u twijfelen aan de juistheid van de berekende kengetallen van de KringloopWijzer dan kunt u een verzoek tot herziening indienen via support@mijnkringloopwijzer.nl en/of via uw zuivelonderneming. De data zullen in dit geval opnieuw beoordeeld worden door een expertteam aangesteld door KringloopWijzer. In eerste instantie zal gekeken worden naar de juistheid van de ingevoerde gegevens. Als deze juist bevonden wordt dan kan in tweede instantie ook gekeken worden of het rekenmodel ook voor uw bedrijfssituatie passend is. KringloopWijzer zal in samenspraak met een expertgroep,
  aangesteld door de KringloopWijzer en Wageningen Universiteit, een beslissing nemen over de te verwerken data.
 • Het recht op bezwaar, het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Met uitzondering van de data die wij verzamelen over uw website bezoek, vult u in principe zelf, vrijwillig, gegevens in via www.mijnkringloopwijzer.nl die wij verwerken om uw mineralenkringloop in kaart te brengen ten behoeve van uw eigen bedrijfsvoering en onderzoeksdoeleinden. Zuivelondernemingen stellen het invullen van de KringloopWijzer verplicht als onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Het is afhankelijk van uw afspraken met uw zuivelonderneming in hoeverre u bezwaar kunt maken tegen het indienen van gegevens via www.mijnkringloopwijzer.nl. Neem bij twijfel altijd contact op met uw zuivelonderneming.
  Om er zeker van te zijn dat een verzoek ten aanzien van dataverwerking, zoals in bovenstaande opties vernoemd staat, door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KringloopWijzer wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Gezien de verplichtingen die u bent aangegaan met uw zuivelonderneming ten aanzien van het invullen van gegevens in de database KringloopWijzer, willen wij u erop wijzen dat uw recht tot intrekken of weigeren van gegevens consequenties kan hebben voor uw overeenkomst met uw zuivelonderneming.

KringloopWijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met VAA ICT Consultancy B.V., gevestigd te Rosmalen, hierna te noemen ‘Verwerker’. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via support@mijnkringloopwijzer.nl of zoek contact met uw zuivelonderneming. KringloopWijzer heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

 • Verwerker gaat bewust om met informatiebeveiliging. De organisatie beschikt hiertoe onder andere over een formeel informatiebeveiligingsbeleid.
 • Het beleid voor informatiebeveiliging wordt met geplande tussenpozen of als zich significante veranderingen voordoen, beoordeeld om te waarborgen dat het voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.
 • Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging zijn gedefinieerd en toegewezen.
 • Verwerker heeft fysieke maatregelen getroffen om haar informatiesystemen te beveiligen tegen ongeautoriseerd toegang. Het aantal medewerkers met toegang tot de serverruimte is beperkt en in overeenstemming met functieniveau en verantwoordelijkheden.
 • Media worden op een veilige en beveiligde manier verwijderd als ze niet langer nodig zijn, overeenkomstig formele procedures.
 • Media die informatie bevatten, worden beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of corruptie tijdens transport.
 • Apparatuur wordt correct onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit ervan te waarborgen.
 • Verwerker beschikt over een formeel change management proces, zodat wordt gewaarborgd dat alleen geautoriseerde en geteste wijzigingen in productie worden genomen. Deze is vastgelegd in een procedure.
 • Verwerker heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat computervirussen en/of wormen het bedrijfsnetwerk en de systemen infecteren.
 • Verwerker beschikt over een back-up & restore procedure om te waarborgen dat er, met het oog op eventuele calamiteiten, actuele back-ups van zowel programmabestanden als gegevensbestanden beschikbaar te zijn.
 • Ter bescherming van het informatietransport, dat via alle soorten communicatiefaciliteiten verloopt, zijn formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht.
 • lnformatie die is opgenomen in elektronische berichten wordt passend beschermd.
 • lnformatie die deel uitmaakt van transacties van toepassingen wordt beschermd ter voorkoming van onvolledige overdracht, foutieve routering, onbevoegd wijzigen van berichten, onbevoegd openbaar maken, onbevoegd vermenigvuldigen of afspelen.
 • Voor het ontwikkelen van software en systemen zijn regels vastgesteld en die worden op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie toegepast.
 • Gebruik van firewalls om toegang vanaf het internet tot servers te beperken
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gebruik van SPF om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • E-herkenning 2+ (voor het inzien van bedrijfsgegevens heeft met een persoonlijke gebruikersnaam, wachtwoord en SMS controle nodig). Allen die toegang willen krijgen tot de KringloopWijzer tool dienen in te loggen via E-herkenning.
 • Alleen uzelf kunt binnen uw profiel aan derden een machtiging verlenen om data in te zien en/of te wijzigen binnen uw persoonlijke KringloopWijzer.
 • Wij verstrekken alleen data aan genoemde partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.