Effect KringloopWijzer 2023 ten opzichte van 2022

De berekende uitkomsten van kengetallen kunnen van jaar tot jaar licht verschillen. Voor de gebruiker maakt Wageningen University & Research inzichtelijk in welke mate deze verschillen komen door veranderingen in bedrijfsvoering of door een gewijzigde rekenwijze.

13 december 2023

Notitie effect gewijzigde rekenmethodiek

Het verschil is in beeld gebracht voor de kengetallen:

  • Stikstofbodemoverschot per ha
  • Ammoniakemissie per ha
  • Aandeel eiwit van eigen land
  • Aandeel blijvend grasland
  • Broeikasgasemissies per kg meetmelk

Verschil bij broeikasgasemissies het grootst

Voor broeikasgasemissies per kg meetmelk is het gemiddelde verschil met de 2022 versie het grootst, namelijk gemiddeld -15%. De belangrijkste reden hiervoor is dat de omrekeningsfactoren voor methaan en lachgas naar CO2-equivalenten zijn aangepast naar internationale standaarden (GWP). Verder daalt de lachgasemissie doordat de rekenwijze is aangepast aan de nationale berekening (NEMA). Daarnaast zijn een aantal emissiefactoren voor voedermiddelen, grond- en meststoffen geactualiseerd. Deze leiden tot een lichte verandering van de broeikasgasemissies.
Ondanks deze aanpassingen zijn er bedrijven met een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen. Dit heeft te maken met de toedeling van de emissie van broeikasgassen naar melk en vlees (allocatie). Voor bedrijven met relatief veel vleesproductie is de allocatie naar melkproductie hoger.

Andere kengetallen

Voor stikstofbodemoverschot is het gemiddeld verschil klein, namelijk +2%. Dit wordt veroorzaakt door de actualisatie van conserverings-, veld- en beweidingsverliezen. Het gemiddeld verschil voor de kengetallen ammoniakemissie graasdieren, aandeel eiwit van eigen land en aandeel blijvend grasland is nagenoeg 0 %.

Notitie Effect gewijzigde rekenmethodiek KLW 2022-2023

Bron foto: Harry Kolenbrander

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer