KringloopWijzer versie 2022 uitgebreid en verbeterd

Jaarlijks worden er aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren, zodat het nog beter ingezet kan worden als managementinstrument binnen de melkveehouderij. De inhoudelijke aanpassingen voor de versie van 2022 zijn samengevat in een informatieblad.

18 november 2022

In de KringloopWijzer versie 2022 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van 2021. De belangrijkste aanpassing dit jaar is het toevoegen van de koolstofbalans in minerale gronden en de koolstofafbraak op veengronden. De aanleiding hiervoor is de klimaatopgave waarin we in 2030 in Nederland 55% minder broeikasgassen mogen uitstoten ten opzichte van 1990. Bodemkoolstof is een belangrijk onderdeel van de broeikasgasemissie en dat mist nu in de huidige KringloopWijzer. In de 2022-versie zijn de waarden van bodemkoolstof nog indicatief. In de komende jaren worden deze waarden meer bedrijfsspecifiek gemaakt. Over dit nieuwe onderdeel is een vraag-en-antwoord-overzicht samengesteld.

Uitvoerrapport

Vanwege de actualiteit is het uitvoerrapport op het thema ammoniak aangepast. Het nieuwe overzicht geeft veehouders beter inzicht en grip om te sturen op ammoniakemissie.

Een tweede wijziging is de rapportage over de duurzaamheidskengetallen. Deze wordt op twee wijzen getoond. De huidige rapportage over het volledige bedrijf blijft. Daarnaast is in de 2022-versie een rapportage gebaseerd op de ‘zuivere melkveetak’ toegevoegd. Dit betekent dat voor bedrijven met afvoer van gewassen (akkerbouw) en overige graasdieren als neventak het aandeel blijvend grasland, het stikstofbodemoverschot en de ammoniakemissie per ha er anders uitziet dan bij een rapportage over het bedrijf inclusief deze neventakken.

Andere inhoudelijke aanpassingen

Andere belangrijke aanpassingen in de versie 2022 zijn:

  • Invoer van volle melk als voedermiddel voor kalveren is mogelijk;
  • Enkele nieuwe RAV-staltypen, zoals LelySpere en Cowtoilet, zijn te selecteren;
  • Mestscheiding na vergisting (digestaat) is als optie te selecteren;
  • Tarwegist-concentraat is te kiezen in de lijst met voedermiddelen;
  • Borging invoergegevens: ingeladen voer- en kunstmestleveranties met fouten worden gemeld aan de leverancier zodat ze deze opnieuw en correct kunnen aanbieden.
Bekijk het informatieblad voor een overzicht met alle wijzigingen KringloopWijzer 2022

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer