KringloopWijzer versie 2023 uitgebreid en verbeterd

Jaarlijks worden aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren. Zo kan het nog beter worden ingezet als management- en verantwoordingsinstrument voor de melkveehouderij en zuivelondernemingen. U vindt een samenvatting van de inhoudelijke aanpassingen voor de versie van 2023 in een informatieblad.

13 december 2023

In de KringloopWijzer versie 2023 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van 2022. De aanpassing die grote invloed heeft op de berekening van de broeikasgasemissies is de aanpassing van de omrekeningsfactoren op internationaal niveau, de zogenaamde Global Warming Potential (GWP).
Methaan, lachgas en koolstofdioxide zijn de broeikasgassen die een rol spelen in de KringloopWijzer. Hiervoor worden methaan en lachgas omgerekend naar koolstofdioxide (CO2)-equivalenten. De omrekeningsfactoren (GWP’s) voor methaan en lachgas zijn sterk verlaagd en dit is verwerkt in de 2023-versie van de KringloopWijzer. Dit betekent dat de totale berekende broeikasgasemissies flink omlaag gaan. De uiteindelijke waarden vallen hierdoor circa 10% - 20% lager uit dan berekend met de 2022-versie.

Nieuwe producten in KringloopWijzer voor verlagen uitstoot broeikasgassen

Voor 2023 zijn drie producten opgenomen in de KringloopWijzer die bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen.

  • De voederadditieven SilvAir® en Bovaer® aan het basisrantsoen reduceren de enterische emissie van methaan.
  • De uitstoot van lachgas vermindert door het mengen van Vizura® in de runderdrijfmest en digestaat vlak voordat deze wordt uitgereden op het gras- en bouwland.

De KringloopWijzer rekent de toepassing van deze middelen automatisch door. Van belang is dat de middelen worden toegepast volgens het voorschrift van de leverancier.

Andere inhoudelijke aanpassingen

Aanpassingen in de versie 2023:

  • De forfaitaire excretiewaarden van biologisch melkvee zijn aangepast
  • Veestapelparameters zijn geactualiseerd naar het niveau van de Nederlandse veestapel van de afgelopen jaren
  • De dichtheid natte graskuilen (<22% ds) kan nu beter worden ingeschat
  • Enkele RAV-stallen zijn aangepast of nieuw opgenomen
  • De toedeling van broeikasgassen naar melk- en vleesproductie is verbeterd
  • Erwtenvezels, maiskiemschilfers, getoaste en onthulde veldbonen zijn te kiezen in de lijst met voedermiddelen.

Berekende uitkomsten bodemkoolstof blijven indicatief

De uitwerking en weergave van bodemkoolstof in het uitvoerrapport van de KringloopWijzer 2023 is nagenoeg hetzelfde als in de versie van 2022. De berekende uitkomsten voor bodemkoolstof blijven indicatief. Wel zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd.

  1. De verhouding organische stof : stikstof in de mest (OS/N-verhouding) is aangepast. Voor drijfmest betekent dit iets minder koolstofvastlegging in de bodem, dus iets hogere CO2-emissie. Bij vaste mest: iets hogere koolstofvastlegging in de bodem, met een lagere CO2-emissie tot gevolg.
  2. In de weerdata worden de laatste 10 jaar meegenomen, dus in de 2023 versie de weerjaren 2013 – 2022. Dit heeft nauwelijks effect op de uitkomst.

De planning is dat in de KringloopWijzer 2024 de berekende uitkomsten niet meer indicatief zijn.

bekijk het informatieblad voor een overzicht met alle wijzigingen KringloopWijzer 2023

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer