Nieuwe producten in KringloopWijzer voor verlagen uitstoot broeikasgassen

Voor het jaar 2023 worden drie producten opgenomen in de KringloopWijzer die bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen. De voederadditieven SilvAir® en Bovaer® aan het basisrantsoen reduceren de enterische emissie van methaan. De uitstoot van lachgas vermindert door het mengen van Vizura® in de runderdrijfmest en digestaat vlak voordat deze wordt uitgereden op het gras- en bouwland. Gebruik van deze producten komt voor het eerst tot uiting in de berekende uitkomsten van de CO2 equivalenten per kg meetmelk over het jaar 2023.

18 december 2022

De KringloopWijzer brengt de milieu- en klimaatprestaties van een melkveebedrijf in beeld.
Bedrijven kunnen bij ZuivelNL een verzoek indienen voor opname van hun product (werkzame stof) in de KringloopWijzer. Voor opname in de KringloopWijzer wordt het product eerst wetenschappelijk getoetst op de claim van de producent. Vanwege het effect op de berekende uitkomsten is de borging van de toepassing een belangrijk punt.

ZuivelNL heeft voor 2023 drie producten opgenomen in de KringloopWijzer. Bij het indienen van de KringloopWijzer begin 2024 over het jaar 2023 komt de toepassing tot uiting. 

SilvAir® (reduceert methaanemissie)

SilvAir® van Cargill met de werkzame stof calciumammoniumnitraat is gebaseerd op toevoeging van nitraat met als doel de enterische methaanemissie te verlagen. Enterische emissies zijn de methaanemissies die voornamelijk ontstaan tijdens de fermentatie in de pens van herkauwers zoals runderen.


Voor inbouw in de KringloopWijzer wordt rekening gehouden met de nitraatdosering (hoeveelheid SilvAir®) en de ds-opname. Bij een stijging van de nitraatdosering neemt het berekende % methaanreductie toe. Met een toename van de ds-opname neemt dit % af. Deze methode sluit goed aan bij de bedrijfsspecifieke benadering. In de KringloopWijzer wordt de werking meegenomen door het product in de vorm van een aanvullend voeder (mineralenmengsel of opgeperst mengvoer) aan het basisrantsoen toe te voegen.

Vizura® (reduceert lachgasemissie)

Vizura® van BASF heeft DMPP (3,4-dimethylpyrazolephosphate) als werkzame stof en wordt toegevoegd vlak voor of bij het uitrijden van runderdrijfmest en digestaat op grasland en bouwland. DMPP is in de Europese meststoffenwetgeving geregistreerd als nitrificatieremmer. Vizura® vertraagt de oxidatie en microbiële omzetting van ammonium (NH4+) naar nitraat (NO3-), waardoor de stikstofverliezen in de vorm van nitraatuitspoeling en lachgas (N2O) kunnen verminderen. De werking is afhankelijk van temperatuur, bodemvochtigheid, bodemgesteldheid en de teelt (grasland of bouwland).


Voor het toepassen in de KringloopWijzer is de aangekochte hoeveelheid Vizura® in liters nodig. Vanwege borging kan dit niet handmatig worden ingevuld. Leveranciers aan de veehouder dienen de hoeveelheid Vizura®, met toestemming van de veehouder, digitaal naar de Centrale Database aan te leveren. In de KringloopWijzer wordt de aangeleverde hoeveelheid zichtbaar gemaakt, inclusief voorraadbeheer zodat de veehouder aangekochte liters kan doorschuiven naar een volgend kalenderjaar.

Bovaer® (reduceert methaanemissie)

Bovaer® van DSM (wetenschappelijke naam: 3-NOP, 3-Nitrooxypropanol) is een voederadditief dat de enterische methaanuitstoot van melkkoeien in Nederland kan reduceren. De werkzame stof blokkeert een enzym dat betrokken is bij de laatste stap in die methaanvormende processen in de pens.

Voor het methaan reducerend effect wordt in de KringloopWijzer rekening gehouden met de dosering per kg droge stof. Vanwege de kortdurende werking van Bovaer® wordt gecorrigeerd voor de uren weidegang. Voor de KringloopWijzer wordt het effect meegerekend indien Bovaer® in de vorm van een aanvullend voeder (mineralenmengsel of ongeperst mengvoer) aan de veehouder wordt geleverd die het toevoegt aan het basisrantsoen.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer