Resultaten online enquête KringloopWijzer op een rij

Melkveehouders en bedrijfsadviseurs hebben in september en oktober 2018 de gelegenheid gekregen om een online enquête in te vullen over het gebruik van de KringloopWijzer 2017 als managementtool. In dit artikel zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête voor u op een rij gezet.

27 maart 2019

De enquête was online beschikbaar op de website van www.mijnkringloopwijzer.nl. Via onder andere de website, social media en Nieuwe Oogst zijn melkveehouders en adviseurs benaderd. Het doel van enquête was het verzamelen van resultaten, die gebruikt kunnen worden bij de doorontwikkeling van de KringloopWijzer. In juni 2019 zal er opnieuw een enquête opengesteld worden voor melkveehouders en bedrijfsadviseurs om zo nieuwe input te verzamelen om de KringloopWijzer als managementtool verder door te kunnen ontwikkelen.

Een grote groep melkveehouders maakt gebruik van de KringloopWijzer als managementtool 

De meerderheid (54%) van de melkveehouders vult de KringloopWijzer zelf in andere ondernemers vragen daarbij ondersteuning van een bedrijfsadviseur. De groep melkveehouders die gebruik maakt van de KringloopWijzer als managementtool (41%) geeft aan ook in de toekomst gebruik te blijven maken van de KringloopWijzer als managementtool. Dit gebruik uit zich in het toepassen van managementmaatregelen op het bedrijf op basis van kengetallen, uitkomsten mee te nemen in het bemestingsplan, sturen op gewasopbrengst en (ruw)voeraankoop. Daarnaast bespreken ze de resultaten met de bedrijfsadviseur of in studiegroep verband.

Ook bedrijfsadviseurs geven aan de (resultaten van) de KringloopWijzer regelmatig in te zetten bij het geven van advies aan melkveehouders. Zij verwachten richting de toekomst de KringloopWijzer te blijven gebruiken voor het geven van managementadvies (79%). Deze adviezen richten zich vooral tot het bemestingsplan, managementmaatregelen om te sturen op kengetallen en het bespreken van resultaten in studiegroep verband.

Complexiteit en vertaalslag naar de praktijk grootste zorg van niet gebruikers

De groep melkveehouders die nog geen gebruik maken van de KringloopWijzer als managementtoogeeft aan het vooral te zien als een verantwoordingsinstrument. Deze groep geeft aan de vertaalslag naar de praktijk te missen en onvoldoende inzicht te hebben over hoe er met de kengetallen gestuurd kan worden op het eigen bedrijf. Dit heeft volgens melkveehouders en bedrijfsadviseurs vooral te maken met de complexiteit van de KringloopWijzer.

Melkveehouders en bedrijfsadviseurs denken mee met het KringloopWijzer-team 

In de enquête hebben melkveehouders en bedrijfsadviseurs hun belangrijkste wens of vraag aan de KringloopWijzer kenbaar kunnen maken. De meeste suggesties hebben betrekking tot het vereenvoudigen van de KringloopWijzer in gebruik. Er zijn diverse suggesties aangeleverd voor het inbouwen van nieuwe functionaliteiten binnen de KringloopWijzer.

Daarnaast hebben de gebruikers behoefte aan meer inhoudelijke informatie over het interpreteren van de resultaten. Het gaat hierbij vooral om het inzichtelijk maken van praktische handelingsperspectieven voor melkveehouders om beter te kunnen sturen op kengetallen. Verder noemen zowel bedrijfsadviseurs als melkveehouders het belang van goede borging van de resultaten. Daarnaast bestaat de wens naar mogelijkheden voor tussentijdse monitoring om te kunnen analyseren of de gewenste resultaten door het jaar heen worden behaald.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer