Actueel

KringloopTip: Video: Tips voor optimale graslandbemesting

24 april 2023

Sjon de Leeuw legt uit waarom het nu zo belangrijk is om nauwkeurig te bemesten. ''Het aanscherpen van de regelgeving, de versnelde afbouw van derogatie, de hoge kuntmestprijzen en de stikstofdiscussie leidt er toe dat we nog zorgvuldiger moeten omgaan met onze mest,'' merkt hij op. Hij geeft in deze video vier praktische tips.

Lees meer

Handreiking BEX 2023 online

19 april 2023

De Handreiking BEX is weer geactualiseerd. Door gebruik te maken van de Handreiking BEX 2023 is bedrijfsspecifiek te bepalen hoeveel fosfaat en stikstof het melkvee op een bedrijf met mest produceert (excretie). De actuele versie met de rekenwijze voor het jaar 2023 is gepubliceerd op de website van RVO. De Handreiking BEX 2023 is ook een belangrijk onderdeel van de KringloopWijzer, om de voeropname en de mestproductie te berekenen.

Lees meer

KringloopTip: Zorg voor optimale uitvoering van managementmaatregelen

6 april 2023

De KringloopWijzer kan de situatie op een melkveebedrijf uitdrukken in milieuprestaties. Zo kunnen we bedrijfsspecifiek aangeven wat het mineralenoverschot is op de bedrijfsbalans en op de bodembalans. Ook brengt de KringloopWijzer de ammoniakemissie en de emissie van broeikasgassen in beeld. Deze resultaten bieden mogelijkheden om bij te sturen en jouw bedrijfsvoering te optimaliseren. Zorg ervoor dat de gekozen managementmaatregelen wel optimaal uittgevoerd worden in de praktijk.

Lees meer

Bodemkoolstof in de KringloopWijzer van 2022

27 maart 2023

De KringloopWijzer is in 2022 uitgebreid met het onderdeel bodemkoolstof. Voor de grondsoorten zand, klei en löss wordt de koolstofbalans van de laag van 0-25 cm berekend. Deze eerste versie vergt geen extra invoer van de gebruiker omdat een deel van de benodigde invoer bestaat uit regio-specifieke data. Mede daardoor heeft de uitvoer een indicatief karakter en dient het vooral voor bewustwording van de gebruiker over veranderingen van de hoeveelheid bodemkoolstof op het melkveebedrijf.

Lees meer

KringloopTip: Meer energie voor betere eiwitbenutting

24 maart 2023

Minder eiwit in het rantsoen kan opgevangen worden door meer energie te voeren. Wil je het eiwit in je rantsoen beter benutten, zodat uiteindelijk minder ammoniakemissie ontstaat, dan is meer energie (VEM) voeren een handig hulpmiddel. Een grove vuistregel is dat 100 g DVE minder voeren te compenseren is door 1000 VEM extra voeren. Let bij het voeren van extra energie, vaak in de vorm van zetmeel, wel op de pensgezondheid. De fermenteerbaarheid van het totale rantsoen mag niet te hoog worden.

Lees meer

KringloopTip: Tijdig vanggewas vernietigen zorgt op tijd voor beschikbare stikstof

10 maart 2023

Zorg dat je het vanggewas tijdig vernietigd. Dit betekent dat er meer stikstof voor de mais beschikbaar komt. Dat blijkt uit onderzoek in 2022 op het Agro-innovatiecentrum de Marke. Bij het vroegtijdig vernietigen op 15 maart was er al ongeveer 25 kilogram stikstof beschikbaar bij het zaaien van de mais.

Lees meer

KringloopTip: Aandacht voor methaan

16 februari 2023

Veel KringloopWijzers zijn afgelopen weken ingevuld. Een van onderdelen op de pagina broeikasgas is methaan. Een broeikasgas waar veel aandacht voor is. Waarom eigenlijk? Onderzoekers Theun Vellinga en Karin Groenestein van Wageningen University & Research hebben is een informatieve brochure opgesteld met daarin tien vragen en antwoorden over methaan, een kort levend broeikasgas. Hierin worden op een begrijpelijke manier alle ins en outs over methaan uitgelegd. Achtereenvolgens worden onder andere de volgende vragen beantwoord: - Wat is methaan en waar ontstaat het? - Wat is het verschil tussen biogeen en fossiel methaan? - Hoe lang leeft methaan in de atmosfeer? - Hoe verdwijnt methaan uit de atmosfeer? - Hoe wordt het totale broeikasgaseffect berekend als effect van gassen zo verschillend? - Wat kun je het beste doen met methaan? Stuk voor stuk vragen en antwoorden die de moeite van het doornemen waard zijn, nu er steeds meer aandacht komt voor broeikasgasreductie en verklaren waarom er ook zoveel aandacht is voor methaan.

Lees meer

Meld u nu aan voor de Basiscursus KringloopWijzer

12 januari 2023

Dit voorjaar wordt de Basiscursus KringloopWijzer weer aangeboden. Tijdens de cursus maakt u kennis met de KringloopWijzer. Dit managementinstrument geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor melkveehouders nog beter kunnen sturen op de benutting van mineralen. Cursusdata zijn 23 maart, 6 april en 20 april 2023. De inschrijving is helaas gesloten.

Lees meer

KringloopTip: Stikstof benutten is geld besparen

6 januari 2023

Alles wat we gebruiken kost geld, en veel producten zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Of het nu gaat om energie, krachtvoer of stikstof. Het is dus zaak verliezen zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van grondstoffen eens kritisch onder de loep te nemen. ''Wat er niet ingaat komt er niet uit!'' Een bekende kreet, maar hoe pas je dat toe in de praktijk. Als ondernemer wil je graag met zo min mogelijk input een goed en hoogwaardig product oogsten. Neem bijvoorbeeld de bemesting van grasland. Je bemest met stikstof om gras te laten groeien met een mooi ruw eiwit (RE) gehalte. Verliezen van stikstof door ammoniakemissie, denitrificatie, uit- of afspoeling, beperkt de grasgroei en het RE-gehalte. Daarnaast is het zonde van de gemaakte kosten.

Lees meer