Actueel

Effect KringloopWijzer 2022 ten opzichte van 2021

19 december 2022

Ieder jaar levert de KringloopWijzer veel kengetallen. Deze verschillen van jaar tot jaar. Daarbij wil je als gebruiker weten in welke mate deze verschillen komen door veranderingen in bedrijfsvoering of door een gewijzigde rekenwijze. Ieder jaar rekent Wageningen University & Research het effect van de gewijzigde rekenmethodiek door ten opzichte van de versie van het jaar ervoor.

Lees meer

Voerefficiëntie in de melkveehouderij – een nuttig kengetal?

19 december 2022

Ruwvoerwinning en voeraankoop zijn relatief grote kostenposten in de melkveehouderij. Resultaten van de KringloopWijzer van 12.000 bedrijven geven aan dat de voerefficiëntie op het niveau van een veestapel globaal varieert van 0,8 tot 1,4 kg melk per kg voer in 2020. Melkgift per koe, aantal jongvee per koe, VEM-gehalte graskuil en aandeel krachtvoer in het rantsoen verklaren voor een belangrijk deel de variatie tussen bedrijven in voerefficiëntie.

Lees meer

Nieuwe producten in KringloopWijzer voor verlagen uitstoot broeikasgassen

18 december 2022

Voor het jaar 2023 worden drie producten opgenomen in de KringloopWijzer die bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen. De voederadditieven SilvAir® en Bovaer® aan het basisrantsoen reduceren de enterische emissie van methaan. De uitstoot van lachgas vermindert door het mengen van Vizura® in de runderdrijfmest en digestaat vlak voordat deze wordt uitgereden op het gras- en bouwland. Gebruik van deze producten komt voor het eerst tot uiting in de berekende uitkomsten van de CO2 equivalenten per kg meetmelk over het jaar 2023.

Lees meer

Vastleggen van koolstof in je bodem, het waarom en hoe

18 december 2022

Vanaf KringloopWijzer versie 2022 is het kengetal koolstofbalans in de bodem als indicatieve waarde opgenomen. De meest helpende maatregelen om extra bodemkoolstof vast te leggen zijn meer blijvend grasland, groenbemesters, achterlaten van gewasresten op het land en in de winter de grond groen houden.

Lees meer

Cursus KringloopWijzer gevorderden beoordeeld met een ruime 8

18 december 2022

In september en oktober 2022 vond de KringloopWijzer-cursus voor gevorderden plaats. Deze cursus is gemiddeld beoordeeld met een ruime 8. In 2023 zal niet alleen de cursus voor gevorderden opnieuw plaatsvinden, ook de cursus voor beginners is gepland weer van start te gaan.

Lees meer

KringloopWijzer versie 2022 uitgebreid en verbeterd

18 november 2022

Jaarlijks worden er aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren, zodat het nog beter ingezet kan worden als managementinstrument binnen de melkveehouderij. De inhoudelijke aanpassingen voor de versie van 2022 zijn samengevat in een informatieblad.

Lees meer

Doorkijk naar kalenderjaar 2023 voor KringloopWijzer versie 2023

17 november 2022

Wetenschappelijk onderzoek en innovaties ontwikkeld door het bedrijfsleven leveren voortdurend nieuwe inzichten op. Deze worden natuurlijk meegenomen in nieuwe versies van de KringloopWijzer. Nu al kan gemeld worden dat in de KringloopWijzer versie 2023 de volgende wijzigingen worden doorgevoerd.

Lees meer

KringloopTip: Sturen op minder stikstofemissies

28 oktober 2022

De KringloopWijzer laat het resultaat zien van alle maatregelen die een melkveehouder neemt, ofwel rekent ze door. Op dit moment is er veel te doen over stikstof en de bijdrage vanuit de landbouw. Melkveehouders hebben stal- en veldemissies en zijn in meer of mindere mate grondgebonden. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Zit u al onder die 40 kg NH3/ha? En wat wordt het plan om onder de 15% Ruw Eiwit in het rantsoen te gaan komen?

Lees meer

Nieuwe normen voor broeikasgassen in KringloopWijzer-versie 2023

19 oktober 2022

Aan het eind van ieder jaar produceert ZuivelNL een factsheet met aanpassingen voor de KringloopWijzer die melkveehouders vanaf januari van het volgende jaar weer kunnen indienen. Deze wordt nu voorbereid en verschijnt in november op de website van de KringloopWijzer. Vooruitlopend daarop informeren wij u over een aanpassing van de berekening van de Global Warming Potential (GWP) van broeikasgassen, die in de KringloopWijzer over 2023 wordt ingevoerd.

Lees meer