Actueel

Optimalisatie KringloopWijzer 2021

3 november 2021

Jaarlijks wordt de KringloopWijzer geoptimaliseerd. Zo functioneert de KringloopWijzer ieder jaar nóg beter als managementinstrument. De inhoudelijke aanpassingen die gedaan zijn in de versie 2021 ten opzichte van de versie van 2020 zijn samengevat in een factsheet.

Lees meer

KringloopTip: Aanbod is massa; benutting is kassa

7 oktober 2021

De voorjaarskuilen van dit jaar kennen een grote variatie. Deze variëren van natte onbestendige kuilen met een snelle vertering tot droge trage kuilen met weinig eiwit. Daarnaast zijn er door enkele veehouders ook hele snelle suikerrijke kuilen gemaakt in de laatste week van april. Deze verschillende kuilen vragen om een verschillende aanpak om tot een optimale benutting te komen van dit voorjaarsgras.

Lees meer

KringloopTip: Vanggewas na maïs: verplichting of ook voordeel?

21 september 2021

Op zandgrond en lössgrond is het inzaaien van een vanggewas na maïs verplicht. Dit kan al gelijktijdig met de teelt van maïs, maar als dat niet gebeurd is, moet dat op deze gronden zo snel mogelijk na de oogst van maïs gebeuren.

Lees meer

KringloopTip: Meer weidegras in de koe

10 augustus 2021

Het aandeel ondernemers dat hun koeien laat beweiden is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Bijna 84 procent van de melkveehouders in Nederland past een vorm van beweiding toe. Deze veehouders worstelen nu met de vragen: Hoe groot is het aandeel vers gras dat de koeien kunnen opnemen en wat is hierin de optimale situatie?

Lees meer

KringloopWijzer cursus 2021 gaat in september van start in regio Noord

28 juli 2021

Het is t/m 30 augustus 2021 mogelijk u aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2021. De cursus gaat definitief door in regio Noord (omgeving Zwolle). In het najaar wordt de cursus aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden.

Lees meer

KringloopTip: Benut najaarsgras optimaal

8 juli 2021

Najaarsgras is rijk aan eiwit en daarom een uitgelezen kans om meer eiwit van eigen land te halen. Hoe gaan we het najaarsgras optimaal benutten?

Lees meer

Verkenning naar afwijkend gewicht van melkvee in de KringloopWijzer

5 juli 2021

Het gewicht van melkvee varieert in de praktijk. De KringloopWijzer rekent gewoonlijk met één gemiddeld gewicht. Een analyse laat zien dat 10% hoger gewicht gemiddeld leidt tot ruim 2% hogere excretie en ammoniakemissie. Het effect op broeikasgasemissie is klein. Wageningen University & Research CRV verkennen gezamenlijk mogelijkheden om betrouwbaar, zonder extra invoergegevens, het bedrijfsspecifiek lichaamsgewicht van de veestapel op het bedrijf in beeld te krijgen.

Lees meer

Stan de Kringloopman en Adrian Houbraken over het reduceren van broeikasgasemissies

23 juni 2021

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Adrian Houbraken om te kijken wat hij van hem kan leren over het reduceren van broeikasgasemissies.

Lees meer

KringloopTip: Doe de graslandcheck

10 juni 2021

Half juni is een goed moment om het blijvend grasland te controleren op kwaliteit. Na drie droge jaren en een zware 1e snede heeft het gras op veel plaatsen meer geleden dan ons lief is. Tijd om vast te stellen of deze nazomer reparatie of herstel aan de gratmat nodig is. Doe de graslandcheck!

Lees meer