Actueel

KringloopTip: Aandacht voor methaan

16 februari 2023

Veel KringloopWijzers zijn afgelopen weken ingevuld. Een van onderdelen op de pagina broeikasgas is methaan. Een broeikasgas waar veel aandacht voor is. Waarom eigenlijk? Onderzoekers Theun Vellinga en Karin Groenestein van Wageningen University & Research hebben is een informatieve brochure opgesteld met daarin tien vragen en antwoorden over methaan, een kort levend broeikasgas. Hierin worden op een begrijpelijke manier alle ins en outs over methaan uitgelegd. Achtereenvolgens worden onder andere de volgende vragen beantwoord: - Wat is methaan en waar ontstaat het? - Wat is het verschil tussen biogeen en fossiel methaan? - Hoe lang leeft methaan in de atmosfeer? - Hoe verdwijnt methaan uit de atmosfeer? - Hoe wordt het totale broeikasgaseffect berekend als effect van gassen zo verschillend? - Wat kun je het beste doen met methaan? Stuk voor stuk vragen en antwoorden die de moeite van het doornemen waard zijn, nu er steeds meer aandacht komt voor broeikasgasreductie en verklaren waarom er ook zoveel aandacht is voor methaan.

Lees meer

Meld u nu aan voor de Basiscursus KringloopWijzer

12 januari 2023

Dit voorjaar wordt de Basiscursus KringloopWijzer weer aangeboden. Tijdens de cursus maakt u kennis met de KringloopWijzer. Dit managementinstrument geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor melkveehouders nog beter kunnen sturen op de benutting van mineralen. Cursusdata zijn 23 maart, 6 april en 20 april 2023. De inschrijving is helaas gesloten.

Lees meer

KringloopTip: Stikstof benutten is geld besparen

6 januari 2023

Alles wat we gebruiken kost geld, en veel producten zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Of het nu gaat om energie, krachtvoer of stikstof. Het is dus zaak verliezen zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van grondstoffen eens kritisch onder de loep te nemen. ''Wat er niet ingaat komt er niet uit!'' Een bekende kreet, maar hoe pas je dat toe in de praktijk. Als ondernemer wil je graag met zo min mogelijk input een goed en hoogwaardig product oogsten. Neem bijvoorbeeld de bemesting van grasland. Je bemest met stikstof om gras te laten groeien met een mooi ruw eiwit (RE) gehalte. Verliezen van stikstof door ammoniakemissie, denitrificatie, uit- of afspoeling, beperkt de grasgroei en het RE-gehalte. Daarnaast is het zonde van de gemaakte kosten.

Lees meer

Effect KringloopWijzer 2022 ten opzichte van 2021

19 december 2022

Ieder jaar levert de KringloopWijzer veel kengetallen. Deze verschillen van jaar tot jaar. Daarbij wil je als gebruiker weten in welke mate deze verschillen komen door veranderingen in bedrijfsvoering of door een gewijzigde rekenwijze. Ieder jaar rekent Wageningen University & Research het effect van de gewijzigde rekenmethodiek door ten opzichte van de versie van het jaar ervoor.

Lees meer

Voerefficiëntie in de melkveehouderij – een nuttig kengetal?

19 december 2022

Ruwvoerwinning en voeraankoop zijn relatief grote kostenposten in de melkveehouderij. Resultaten van de KringloopWijzer van 12.000 bedrijven geven aan dat de voerefficiëntie op het niveau van een veestapel globaal varieert van 0,8 tot 1,4 kg melk per kg voer in 2020. Melkgift per koe, aantal jongvee per koe, VEM-gehalte graskuil en aandeel krachtvoer in het rantsoen verklaren voor een belangrijk deel de variatie tussen bedrijven in voerefficiëntie.

Lees meer

Nieuwe producten in KringloopWijzer voor verlagen uitstoot broeikasgassen

18 december 2022

Voor het jaar 2023 worden drie producten opgenomen in de KringloopWijzer die bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen. De voederadditieven SilvAir® en Bovaer® aan het basisrantsoen reduceren de enterische emissie van methaan. De uitstoot van lachgas vermindert door het mengen van Vizura® in de runderdrijfmest en digestaat vlak voordat deze wordt uitgereden op het gras- en bouwland. Gebruik van deze producten komt voor het eerst tot uiting in de berekende uitkomsten van de CO2 equivalenten per kg meetmelk over het jaar 2023.

Lees meer

Vastleggen van koolstof in je bodem, het waarom en hoe

18 december 2022

Vanaf KringloopWijzer versie 2022 is het kengetal koolstofbalans in de bodem als indicatieve waarde opgenomen. De meest helpende maatregelen om extra bodemkoolstof vast te leggen zijn meer blijvend grasland, groenbemesters, achterlaten van gewasresten op het land en in de winter de grond groen houden.

Lees meer

Cursus KringloopWijzer gevorderden beoordeeld met een ruime 8

18 december 2022

In september en oktober 2022 vond de KringloopWijzer-cursus voor gevorderden plaats. Deze cursus is gemiddeld beoordeeld met een ruime 8. In 2023 zal niet alleen de cursus voor gevorderden opnieuw plaatsvinden, ook de cursus voor beginners is gepland weer van start te gaan.

Lees meer

KringloopWijzer versie 2022 uitgebreid en verbeterd

18 november 2022

Jaarlijks worden er aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren, zodat het nog beter ingezet kan worden als managementinstrument binnen de melkveehouderij. De inhoudelijke aanpassingen voor de versie van 2022 zijn samengevat in een informatieblad.

Lees meer